Son Dakika
24 Nisan 2014 Perşembe

Uğur Dündar yazıları sözcü haberleri

Uğur Dündar: Bu cinayeti durdurmak gerekiyor!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Yıl, 2004… İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın gi­ri­şi­miy­le, 11 üni­ver­si­te­den 123’ü pro­fe­sör ol­mak üze­re...

Başbakan vatan topraklarını satmak için kılıf hazırlıyor!.. 6 ay önce  |  Sözcü

AKP eko­no­mi­si çık­maz­da… Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül bi­le, ön­lem­ler al­ma­sı ko­nu­sun­da ik­ti­da­rı uya­rı­yor. Zi­ra AKP hü­kü­me­ti­nin...

Ugur Dündar: AKP’nin kabus senaryosu!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Ha­ya­li çok es­ki­le­re da­ya­nı­yor­du. Ama pro­je­len­di­ril­me­si ve ge­rek­li an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı, mer­hum Bü­lent Ece­vi­t’­in Baş­ba­kan ol­du­ğu...

Uğur Dündar: Biz bu Cumhuriyet için varız… 6 ay önce  |  Sözcü

İs­tan­bu­l’­un ün­lü Bağ­dat Cad­de­si dün ge­ce gö­rül­me­ye de­ğer­di. Yur­dun dört­ bir ya­nın­da Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı coş­ku­su...

Uğur Dündar: Ortalama insan ömrü 150 yıla çıkıyor!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Hiç unutmuyorum, 1981 yılının Nisan ayıydı. “İnsan ömrü gelecekte kaç yıla kadar uzayacak?” konulu bir...

Seçmenin kime, niçin oy vereceğini belirleyen 23 neden… 6 ay önce  |  Sözcü

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın 26 Ekim 2013 sözcü gazetesi bugünkü köşe yazısı

Goethe, Atatürk, Tayyip Erdoğan ve ağaç sevgisi… 6 ay önce  |  Sözcü

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın 25 Ekim 2013 sözcü gazetesi bugünkü köşe yazısı

Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kent… 6 ay önce  |  Sözcü

Ocak ayın­da İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel ve mes­lek­ta­şım Or­han...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafına itirazlar var!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın 23 Ekim 2013 sözcü gazetesi bugünkü köşe yazısı

Ya Atatürk olmasaydı?.. 6 ay önce  |  Sözcü

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın 20 Ekim 2013 sözcü gazetesi bugünkü köşe yazısı

Türk Mil­le­ti ateş­le im­ti­han edi­li­yor!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Bilge dip­lo­mat Şük­rü Elek­da­ğ’dan bom­ba gi­bi açık­la­ma­lar: “Er­do­ğa­n’­ın Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ne, dev­let yö­ne­ti­min­de­ki en...

Şu ibret belgesine bakın!.. 6 ay önce  |  Sözcü

Sev­gi­li okur­la­rım, Aşa­ğı­da­ki Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı me­sa­jı­nı aca­ba han­gi Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı yaz­mış ola­bi­lir? * * *...

Toplam 14 sayfa, 3. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »