Uğur Dündar yazıları sözcü haberleri

Uğur Dündar: Sağlık Bakanı’na soruyorum: O izin belgesini enişteye nasıl verdiniz?… 4 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım… Dün söz ver­di­ğim gi­bi, 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lıy­la il­gi­li bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­ya de­vam...

Uğur Dündar: Sen neymişsin be enişte?.. 4 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Önüm­de AKP Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a elek­tro­nik ileti, faks...

Uğur Dündar: Siyasette zenginleşen babam bile olsa bilin ki hırsızdır!.. 4 ay önce  |  Ugur Dündar

Önceki gün, Halk TV’de CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay‘la canlı yayın röportajı yapmak üzere Ankara‘ya...

Uğur Dündar: Mustafa Balbay’ın özgür kaldığı gece neler yaşandı? 4 ay önce  |  Ugur Dündar

Ön­ce­ki gün ak­şam sa­at­le­ri… Ha­va, in­sa­nın iliği­ni don­du­ra­cak ka­dar so­ğuk… Bu­na rağ­men Sin­can Ce­za­evi önün­de­ki...

Uğur Dündar: Rüşvet olağan hale geldi!.. 4 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Devletin çivisinin çıktığını, çürümenin inanılmaz boyutlara ulaştığını yazdıktan sonra ihbarlar yağmaya başladı. Hemen...

Ugur Dündar: El Kaideci belediye başkan adayları!.. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Bu fo­toğ­raf­la­rı ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, çün­kü 16 Ma­yıs 2013 gü­nü, kö­şem­de ya­yın­la­dım… Bi­rin­ci fo­toğ­raf­ta ba­zı...

Uğur Dündar: Kayınpeder enişte, Sülün Osman bile şaşardı bu işe!.. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım. SÖZ­CÜ­’nün “Ka­yın­pe­der eniş­te, çok pa­ra var bu iş­te­” man­şe­tiy­le du­yur­du­ğu do­lan­dı­rı­cı­lık id­di­ala­rı­nı araş­tır­dık­ça,...

Uğur Dündar: CHP Milletvekili Erdoğdu’dan iki bakana hodri meydan!.. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du, AKP yol­suz­luk­la­rı­na kar­şı ade­ta “tek ki­şi­lik or­du­” gi­bi mü­ca­de­le ve­ri­yor....

Uğur Dündar: Acı haber “geliyorum” diyor!.. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

35 se­ne ön­ce… 1976… Van dep­rem­le yı­kıl­dı. 3 bin 840 in­sa­nı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Tür­ki­ye se­fer­ber...

Uğur Dündar: CHP Genel Başkanı kimdir? 5 ay önce  |  Ugur Dündar

İlk te­şek­kü­rüm, CHP’­nin Dış İliş­ki­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Loğoğlu­’na! İkin­ci te­şek­kü­rüm ise CHP...

Ugur Dündar: Başbakan bu habere ne diyecek?.. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

17 Ka­sım 2013… An­ka­ra­’- nın Şe­ref­li­koç­hi­sar İl­çe­si… Gecenin ilerleyen saatleri… Şüp­he­li bir araç gü­ven­lik güç­le­ri...

Ugur Dündar: AKP’den alay eder gibi Öğretmenler Günü kutlaması!. 5 ay önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Bu­gün, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün mil­let mek­tep­le­ri­nin ba­şöğ­ret­men­li­ği­ni üst­len­di­ği ta­ri­hin anı­sı ola­rak...

Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »