Uğur Dündar son yazısı haberleri

Uğur Dündar: Uyu canım kardeşim 3 ay önce  |  Sözcü

Uyu, sen daha uyu cаnım kardeşіm!.. Hasdal Cеzaеvi tutsаklаrındаn, Balyoz hükümlüsü Deniz Kurmay Albay Mehmet...

Uğur Dündar: Bu yazının başlığını siz koyun! 3 ay önce  |  Haber

2012 son­la­rı… Ş.D. iѕim­li ki­şi, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Gе­lir İda­re­si Bаş­kаn­lı­ğı­’nа çok önem­li bir ih­bar­da bu­lu­nu­yor....

Uğur Dündar: Suikastı kim yaptı?.. 4 ay önce  |  Haber

Sev­gi­li okur­la­rım… De­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­tiy­le yö­ne­til­di­ği söy­le­ni­len bir ül­ke­de ya­sa­ma gö­re­vi­ni yü­rü­ten Mec­li­s’­in Baş­ka­nı çı­kar...

Uğur Dündar: CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını kim belirledi? 4 ay önce  |  Sözcü

Ül­ke­mi­zin tar­tış­ma­sız bir nu­ma­ra­lı ma­li­ye-ver­gi uz­ma­nı Prof. Dr. Şük­rü Kı­zı­lot ho­ca­mı­zın ye­mek­li da­ve­tin­de, CHP Ge­nel...

Uğur Dündar: Üç bakan yetmez, hükümet istifa!.. 4 ay önce  |  Sözcü

Dün sev­gi­li Müj­dat Ge­zen ara­dı, “Baş­ba­kan hak­lı çık­tı!” de­di. “Han­gi ko­nu­da?” de­dim. “Tür­ki­ye­’ye ulus­lar ara­sı...

Başbakan’a milyonlarca dolarlık rüşveti ihbar edince bakın başına neler geldi!.. 4 ay önce  |  Sözcü

Baş­ba­kan so­ru­yor: “Bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu ne­den bi­ze bil­di­ril­me­di?” So­ru­nun ce­va­bı­nı, yi­ne ken­di­si ve­ri­yor:...

Ugur Dündar: Ürkütücü gerçeği açıklıyorum! 4 ay önce  |  Sözcü

“Bü­yük Rüş­ve­t” ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li bir ha­ber, ha­fı­zam­da­ki ka­yıt­la­rı bir­den can­lan­dı­rı­ver­di. 80’li yıl­la­rın ikin­ci ya­rı­sı… O...

Uğur Dündar: AKP dünya yolsuzluk ta­ri­hi­nin re­ko­ru­nu da kır­dı!.. 4 ay önce  |  Sözcü

Sev­gi­li okur­la­rım, Tür­ki­ye bir­kaç gün­dür “Bü­yük Rüş­ve­t” adı ve­ri­len ope­ras­yon­la sar­sı­lı­yor. Dünya ta­ri­hi­nin bu en...

Uğur Dündar: Sen neymişsin be enişte?.. 4 ay önce  |  Sözcü

Sev­gi­li okur­la­rım, Önüm­de AKP Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a elek­tro­nik ileti, faks...

Ugur Dündar: Kayınpeder-enişte skandalı büyüyor 5 ay önce  |  Haber

Tür­ki­ye dün Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın...

Uğur Dündar: CHP Milletvekili Erdoğdu’dan iki bakana hodri meydan!.. 5 ay önce  |  Sözcü

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­kut Er­doğ­du, AKP yol­suz­luk­la­rı­na kar­şı ade­ta “tek ki­şi­lik or­du­” gi­bi mü­ca­de­le ve­ri­yor....

Uğur Dündar: Acı haber “geliyorum” diyor!.. 5 ay önce  |  Sözcü

35 se­ne ön­ce… 1976… Van dep­rem­le yı­kıl­dı. 3 bin 840 in­sa­nı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Tür­ki­ye se­fer­ber...

Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »