Uğur Dündar bugünkü yazısı sözcü haberleri

Hepinizi keserim!.. 9 ay önce  |  Ugur Dündar

15-20 kişilermiş… Ellerinde sopalar, bıçaklar varmış! Eskişehir’deki protestolarda hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı anmak için...

Uğur Dündar: Başbakan toplumu yalanla kışkırtıyor!.. 10 ay önce  |  Gündem

Dualar ediliyor… Kuran okunuyor… Kandiller coşkuyla kutlanıyor… Topluca Cuma Namazı kılınıyor… Başörtülü kızlarımız saygıyla ağırlanıyor…...

Uğur Dündar: Anneler için evlat artık vatandır!.. 10 ay önce  |  Gündem

Siz bak­ma­yın bir şey ol­ma­mış gi­bi atıp tut­ma­sı­na! Tüm dün­ya­ya hâ­lâ yu­ka­rı­dan bak­ma­sı­na… “Av­ru­pa Par­la­men­to­su­nun...

Uğur Dündar: Kral çıplak!.. 11 ay önce  |  Gündem

Baş­ba­kan Er­do­ğan ger­çe­ği bir tür­lü gö­re­mi­yor. Tür­ki­ye aya­ğa kalk­mış gün­ler­dir “is­ti­fa­” di­ye ba­ğı­rı­yor. O ise...

Uğur Dündar: AKP eriyor!.. 11 ay önce  |  Gündem

Sev­gi­li okur­la­rım, Önüm­de bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı du­ru­yor. Hiç­bir yer­de ya­yın­lan­ma­mış bu an­ket, ki­bir sar­hoş­lu­ğu için­de­ki...

Uğur Dündar: AKP usulü yolsuzlukla mücadele!.. 1 sene önce  |  Ugur Dündar

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda oturan emekli Ülker Hanım’la eşi Mehmet Bey’in bazı sağlık sorunları vardı. Mehmet...

Uğur Dündar: Hele bir yenilensin siz o zaman görün CHP’yi!.. 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Başbakan Erdoğan gördü ki,medya patronları esas duruşta!.. Üniversite rektörleri yağcılıkta yarışta! Muhalefet dersen, ara ki...

Uğur Dündar: Em­ni­yet Ami­ri ye­me­ğe düş­kün bi­riy­di! 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Emi­nö­nü­’n­de gö­rev yap­ma­sı­na rağ­men, ye­mek­le­ri­ni Be­yoğ­lu­’n­da­ki ün­lü bir lo­kan­ta­dan geti­rtir­di. 28 Ni­san sa­ba­hı kah­val­tı son­ra­sı...

Uğur Dündar – Uğur Mumcu yaşasaydı Silivri’de olurdu!.. 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Bu­gün, 24 Ocak 1993’te, bom­ba­lı sal­dı­rıy­la şe­hit edi­len Tür­ki­ye­’nin en bü­yük so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci­si Uğur Mum­cu­’nun...

Paris’teki cinayetlerin ardındaki gerçekleri görebilmek için Kuzey Irak’taki petrol zenginliklerine bakmak gerekiyor!.. 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Ka­mu­oyu gün­ler­dir Pa­ri­s’­te­ki ci­na­yet­le­ri ko­nu­şu­yor. PKK’­lı ka­dın­la­rı kim­le­rin, ni­çin öl­dür­dü­ğü ko­nu­sun­da çe­şit­li komp­lo te­ori­le­ri öne...

CHP’­ye ‘Hü­se­yin Ay­gü­n’­ler de­ğil Yıl­maz Bü­yü­ker­şen­ ve Öz­lem Çer­çi­oğlu gi­bi par­ti­li­ler ge­re­ki­yor… 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Ge­çen haf­ta İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel ve mes­lek­ta­şım Or­han...

Uğur Dündar: Topçu Hava Yolları (THY) yeni yılın ilk rezaletini sunar!.. 1 sene önce  |  Ugur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Ar­tık THY de­nil­di­ğin­de ak­la Türk Ha­va Yol­la­rı de­ğil, Top­çu Ha­va Yol­la­rı ge­li­yor! CHP...

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345