Saygı Öztürk bugünkü yazısı sözcü haberleri

Saygı Öztürk: AKP, vatandaşın yaptırdığı camiye bile sahip çıktı 10 ay önce  |  Gündem

“Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör ör­gü­tü ve onun­la bağ­lan­tı­lı olan­la­rın el üs­tün­de tu­tul­du­ğu bir dö­nem­de,...

Saygı Öztürk: Vatandaşa gaz, yandaşa ihale 11 ay önce  |  Gündem

Türkiye günlerdir ayakta… Bayrağını, Atatürk posterlerini alan meydanlara iniyor. Yaratıcı zekalarıyla sloganlar üretiyor. Saat 21.00’den...

Saygı Öztürk: Göstericilere yapılan suçlama 11 ay önce  |  Gündem

İs­tan­bul gi­bi An­ka­ra­’da da ey­lem­siz gün geç­mi­yor. Ey­lem alan­la­rı­na da­ha ön­ce hiç git­me­miş olan­lar şim­di...

Saygı Öztürk: Söz alındı, TOMA’lar Diyarbakır’dan getirildi 11 ay önce  |  Gündem

İstanbul-Taksim’de başlayan ve çok sayıda kente yayılan eylemlerden Başbakan dışında hemen herkes gerekli mesajı aldı....

Saygı Öztürk: ‘Casusluk, fuhuş, şantaj’ ile itibarsızlaştırma 1 sene önce  |  Sözcü

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’n­de, yüz­ler­ce as­ker yar­gı­la­nı­yor. Ki­mi­si dar­be­ci­lik­le, ki­mi­si te­rör ör­gü­tü kur­mak­la, yö­net­mek­le, ki­mi­si ca­sus­luk­la,...

Saygı Öztürk: Sakine, Apo’nun sevgilisi olarak bilinirdi 1 sene önce  |  Sözcü

Dev­le­tin, te­rör ör­gü­tü ile giz­li-ka­pak­lı gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı. Şim­di bu gö­rüş­me­ler açık bir bi­çim­de...

Saygı Öztürk: Karadayı: 28 Şubat kesinlikle darbe değildir 1 sene önce  |  Sözcü

Bu ül­ke­de Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ya­pan 81 ya­şın­da­ki İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı­’nın, po­lis ta­ra­fın­dan ade­ta ya­ka-pa­ça gö­tü­rül­me­si...

Saygı Öztürk: Polis, kendi canını koruyamıyor 1 sene önce  |  Sözcü

Askerin aleyhine haber olsun da ne olursa olsun anlayışı içinde olanlar, son dönemde intiharları sıkça...

Saygı Öztürk: “Saadet Zinciri” TBMM’ne taşındı 1 sene önce  |  Sözcü

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da ku­ru­lan “saa­det zin­ci­ri”­ hal­ka­sı­nın sa­nı­lan­dan da bü­yük ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Müs­te­şar yar­dım­cı­sı, üçü ha­riç...

Saygı Öztürk: Ballı bürokratlar, hastaneleri paylaştı 1 sene önce  |  Sözcü

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, tüm va­li­lik­le­re ge­nel­ge gön­de­ri­yor, “Dok­tor­lar ça­lış­tı­ğı ye­rin sı­nır­la­rı için­de ika­met et­me­li­di­r” di­yor. An­cak,...

Saygı Öztürk: İdam cezası yeniden ısıtılıyor 1 sene önce  |  Sözcü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “zamanında bazı dış güçlerin telkiniyle idam cezası kaldırıldı” diyor, yapılan anketlere...

Saygı Öztürk: Umut, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 2 sene önce  |  Sözcü

Balyoz Davası” bitti, “Ergenekon”, ardından “28 Şubat Davası” gelecek. Hiçbir dönemde duruşmalar, karar­lar bu kadar...

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123