Bugun...
Soner Yalçın: Fethullah Gülen'in Sevdiği Solcu

facebook-paylas
Tarih: 13-12-2013 08:46

Bu­gün öy­le bir ha­va es­ti­ri­li­yor ki; “hoş­gö­rü abi­de­si­” Fet­hul­lah Gü­len san­ki ilk kez bir si­ya­sal li­der­le /Er­do­ğa­n’­la “kav­ga­” edi­yor. Fet­hul­lah Gü­le­n’­in, Tur­gut Öza­l’­a kı­zıp ne­ler yaz­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz? “Sı­zın­tı­” der­gi­si­nin “Mil­le­tin Önü­nü Ke­sen Kan­lı Ka­bu­l” baş­lık­lı baş­ya­zı­sın­da Fet­hul­lah Gü­len, Tur­gut Öza­l’­a ses­len­di: “Sen ‘çağ­daş­lı­k’, ‘çağ at­la­ma­’ na­ka­ra­tıy­la ken­di ken­di­ni avu­ta­dur, ka­zanç, ge­lir da­ğı­lı­mı, re­fah, mut­lu­luk, ke­yif, ne­şe gi­bi ge­ve­ze­lik­ler­le te­sel­li ol­ma­ya de­vam et… As­lın­da se­nin, çağ­daş­lı­ğın da ça­ğı ya­ka­la­man da sa­de­ce zü­ğürt te­sel­li­si ve ken­di ken­di­ni al­dat­ma; se­nin ic­ra­atın sırf bir tak­lit, ida­ren de, kurt­la­rı ço­ban­lı­ğa yük­sel­tip ço­ban­la­rı da sü­rü­leş­tir­mek­ten iba­ret.” (Sa­yı 151, Ağus­tos 1991) F. Gü­len, eleş­ti­ri­si­ni öy­le söz­ler­le sür­dü­rü­yor ki şaş­ma­mak el­de de­ğil: “Sen ka­ran­lık dü­şün­ce­le­rin esi­ri, ikide bir za­ma­nın çık­ma­zı­na dü­şen ve el­li de­fa bur­nu­nu yer­le­re sürt­me­den ken­di­ne gel­me­yen içi geç­miş ruh!.. Sü­rek­li ufuk­suz!.. Bi­lin­mez­le­re yel­ken açan sar­hoş ve şaş­kın kap­tan!..” De­vam ede­lim: “Ey, ki­nin, nef­re­tin, ga­ra­zın, mu­ha­ke­me­siz­li­ğin azat ka­bul et­mez kö­le­si! Ey, ken­di ta­ri­hi­nin say­fa­la­rı­nı kan­la kir­le­ten ta­ri­hin kan­lı de­li­si, cin­ne­ti­nin de bir sı­nı­rı ol­ma­lı de­ğil mi?” F. Gü­len ni­ye bu ka­dar öf­ke­liy­di?.. Öza­l’­a ni­ye çok kız­dı? Ce­ma­at ga­ze­te­ci­si Fa­ruk Mer­ca­n’­ın Pen­sil­van­ya­’ya gi­dip Fet­hul­lah Gü­len ile gö­rü­şe­rek yaz­dı­ğı “Fet­hul­lah Gü­le­n” ki­ta­bın­dan öğ­re­ni­yo­ruz ki; bu ağır baş­ya­zı­dan son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal kar­de­şi Kor­kut Öza­l’­ı he­men F. Gü­le­n’­e gön­de­ri­yor. Ki­tap­ta il­gi­li bö­lüm şöy­le: “Gü­le­n’­in baş­ya­zı­sın­da Öza­l’­a ver­di­ği me­saj, Me­sut Yıl­ma­z’­ın par­ti li­de­ri ol­ma­sıy­la il­gi­li de­ğil­di. Me­se­le, ANA­P’­ta olu­şan bu ye­ni ya­pı­lan­ma­nın et­ki­siy­le ba­zı bü­rok­rat­la­rın sa­de­ce din­dar ol­duk­la­rı için dev­let­te­ki gö­rev­le­rin­den alın­ma­la­rıy­dı.” (s. 136) Kim­di bu “din­dar bü­rok­rat­lar?” “Sı­zın­tı’nın baş­ya­zı­sın­da­ki tav­rı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Em­ni­yet gi­bi ku­rum­lar­da ba­zı dev­let gö­rev­li­le­ri­nin sa­de­ce din­dar ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­rev­le­rin­den alın­ma­la­rıy­la il­gi­liy­di.” “Din­da­r” ye­ri­ne “ce­ma­at” ko­ya­bi­lir mi­yiz? Şöy­le: F. Gü­le­n’­in bu ağır ya­zı­sın­dan bir bu­çuk ay ön­ce/15 Ha­zi­ran 1991’de Me­sut Yıl­maz ANAP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’na se­çil­di ve do­la­sıy­la Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­du. İlk ata­ma­sı da 8 Tem­muz 1991’de ol­du; Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne Ünal Er­ka­n’­ı ge­tir­di. Ümit Er­da­l ise Po­lis Aka­de­mi­si Baş­ka­nı ya­pıl­dı. Ar­dın­dan po­lis okul­la­rı, aka­de­mi ve em­ni­yet­te­ki ce­ma­at­çi kad­ro­laş­may­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar baş­la­dı. Kız­gın­lı­ğın asıl ne­de­ni iş­te buy­du… F. Gü­len son­ra Tur­gut Öza­l’­la ba­rış­tı; “Ba­ba­ma ağ­la­dı­ğım ka­dar ağ­la­dı­ğım ikin­ci in­san Özal ol­du­” de­di. (s 152) Çün­kü o ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­la­rın, mü­fet­tiş ra­por­la­rı­nın çö­pe git­me­si­ni Özal sağ­la­dı! Er­ba­kan ile kav­ga­sı Fet­hul­lah Gü­len, dö­ne­min en et­ki­li ce­ma­ati Nur­cu­lar ile Ada­let Par­ti­si­’nin Nur­cu mil­let­ve­ki­li Os­man De­mir­ci ve Er­zu­rum­lu Meh­met Kır­kın­cı ho­ca ara­cı­lı­ğıy­la ta­nış­tı. Nec­met­tin Er­ba­kan li­der­li­ğin­de Mil­li Ni­zam Par­ti­si­’nin (MNP) ku­ru­lu­şu Nur­cu­la­rı böl­dü. Ba­zı­la­rı hem par­ti­ye hem de Nak­şi­ben­di­le­r’le or­tak ha­re­ke­te et­me­ye kar­şıy­dı. F. Gü­len on­lar­dan ol­ma­dı. İs­tan­bu­l’­da­ki Nur­cu­lar, F. Gü­le­n’­i dış­la­dı. Hak­kın­da “a­jan­dı­r”, “pa­ra­ya-gös­te­ri­şe düş­kün­dü­r” söy­len­ti­le­ri çı­ka­rıl­dı. F. Gü­len, 12 Mart 1971 dar­be­sin­den son­ra da MNP ye­ri­ne ku­ru­lan Mil­li Se­la­met Par­ti­si­’ne yak­laş­tı. Ce­ma­ati­nin ta­ba­nı­nı MSP’­li­ler oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Ce­ma­at koa­lis­yon or­ta­ğı MSP des­te­ğin­de ge­liş­me­ye baş­la­dı. Fa­kat za­man­la ce­ma­at için­de­ki MSP’­li­ler hu­zur­suz ol­ma­ya baş­la­dı. Çün­kü yurt-ders­ha­ne gi­bi so­rum­lu­luk­lar MSP’­li­ler­den alı­nıp Işık Ev­le­ri­‘n­de ye­ti­şen­le­re ve­ri­li­yor­du. F. Gü­len, 24 Ha­zi­ran 1980’de ver­di­ği vaa­zın­da MSP ve par­ti­nin ya­yın or­ga­nı Mil­li Ga­ze­te­’yi eleş­ti­rin­ce yol­lar ay­rıl­dı: “Cübbey­le sa­rık­la bu iş­ler ol­maz, pa­çav­ra gi­bi bir ga­ze­tey­le bu iş yü­rü­mez.” Kav­ga bü­yük ol­du. Ye­ni De­vir ga­ze­te­si F. Gü­le­n’­e sert eleş­ti­ri­ler yö­nelt­ti. Ara­ya 12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si gir­di. Su­sur­luk Çe­te­si lis­te­si F. Gü­le­n’­in, “12 Ey­lül ih­ti­la­li­nin en gü­zel ya­nı Müs­lü­man­la­rı, Er­ba­kan gi­bi ken­di­ni bil­mez bir adam­dan kur­tar­dı­” de­di­ği id­di­a edil­di. Er­ba­ka­n’­ın si­ya­se­te tek­rar gir­me­siy­le es­ki ça­tış­ma ka­çı­nıl­maz ol­du. Irak Sa­va­şı sı­ra­sın­da, F. Gü­le­n’­in “İs­ra­il­li be­be­le­rin du­ru­mu­na ağ­la­dı­ğı­nı­” söy­le­me­si, Mil­li Ga­ze­te­’de Mu­kad­der Ba­şeğ­mez ta­ra­fın­dan sert­çe eleş­ti­ril­di. Za­man ga­ze­te­si ise “Er­ba­ka­n’­ı iki yüz­lü dav­ran­mak­la­” it­ham et­ti. Ta­ba­nı, F. Gü­le­n’­e had­di­ni bil­di­re­cek söz­ler et­me­si­ni is­te­di ama Er­ba­kan ko­nuş­ma­dı. Sa­de­ce ev top­lan­tı­la­rın­da, “Al­lah onu ıs­lah et­sin, dün­ya­yı da kay­be­di­yor, ah­re­ti­ni de­” de­di­ği söy­le­ni­yor. Asıl kav­ga Er­ba­kan baş­ba­kan olun­ca çık­tı. Su­sur­luk ka­za­sın­da si­ya­set-maf­ya-dev­let iliş­ki­si or­ta­ya se­ril­di ve F. Gü­le­n’­in adı ge­çi­ril­di. Çan­ka­ya Köş­kü zir­ve­si­ne ge­ti­ri­len MİT Ra­po­ru­’n­da F. Gü­le­n’­in adı var­dı. Za­man ga­ze­te­si Baş­ba­kan Er­ba­ka­n’­ı to­pa tut­tu, “Lis­te ki­mi­n” di­ye sor­du. Bu­gün­kü MİT kav­ga­sı o dö­nem­den kal­ma­dır… 28 Şu­bat sü­re­cin­de F. Gü­len, Baş­ba­kan Er­ba­ka­n’­dan “lis­te­ni­n” in­ti­ka­mı­nı al­dı. Yal­çın Do­ğa­n’­ın Ka­nal D’­de­ki prog­ra­mın­da şöy­le ko­nuş­tu: “Bu­gün Tür­ki­ye­’yi ida­re ede­me­yen­ler, ‘bu işi be­ce­re­me­dik yü­zü­mü­ze gö­zü­mü­ze bu­laş­tır­dı­k’ de­me­li­ler. ‘Ben bu ema­ne­ti gö­tü­re­mi­yo­rum, ema­ne­ti al’ di­ye­rek mil­let adı­na bu fe­da­kar­lı­ğı yap­ma­lı­dır.” (16 Ni­san 1997) Ar­dın­dan RP ka­pat­ma da­va­sı sı­ra­sın­da, “RP da­va­sı bit­me­den se­çi­me gi­dil­me­li; o za­man faz­la oy ala­maz­la­r” di­ye­cek­ti! Evet. F. Gü­len ilk kez R.T. Er­do­ğa­n’­la kav­ga et­mi­yor. Fa­kat sev­di­ği de var, üs­te­lik sol­cu! Ece­vi­t’­i ni­ye sev­di? Fet­tul­lah Gü­len en çok han­gi li­de­ri se­vi­yor: Bü­lent Ece­vi­t’­i!.. Ak­tif si­ya­se­ti bı­rak­tı­ğın­da, ga­ze­te­le­re “O­nu­ruy­la Ya­şa­yan, Onu­ruy­la Ay­rı­lan Dev­let Adamı­’na­” baş­lık­lı me­saj ya­yın­lat­tı. (Za­man, 26.7.2004) Ve Pen­sil­van­ya­’da­ki ya­kın çev­re­si­ne hep şöy­le de­di: “İ­ki ki­şi­nin ce­na­ze­si­ne ka­tıl­mak isterdim. Bi­ri Ece­vit di­ğe­ri Ay­dın (Bo­lak) Abi.” Çün­kü: “E­ce­vit okul­la­ra çok sa­hip çık­tı. Önü­ne bir dos­ya ge­ti­ril­di­ğin­de eli­nin ter­siy­le it­ti.” Sev­me­si­nin öl­çü­sü bu… SÖZCÜBu haber 8 defa okunmuştur.YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ

kemalistler.org sunucu ve bakım masrafları için bize aşağıda ki dügmeyi kullanarak bağış yapabilirsiniz
YUKARI